برای کلاس اولی های میهنم

علم آواز می دهد ومی خواندعمل را،اگراجابت کردخوب واگر نه،رحلت کند.(راغب اصفهانی)

خانه | پروفایل مدیر | ایمیل | آرشیو | عناوین مطالب | طراح قالب

ماه

هفته

جلسه

بخش

صفحه

هدف کلی

روش تدریس

وسایل اموزشی

فعالیت های خارج ازکلاس

مهر

اول

اول

یک رزق وروزی

1و2

شمارش 1تا پنج

نمایشی ازمایشی

 تصویر تم 1اشیا ملموس میله های شمارش و....

شمارش اشیا پیرامون

دوم

یک رزق وروزی

3

شمارش به صورت سر شماری اشنایی با اشکال هندسی

اکتشافی

تصویر تم 1اشیا هندسی با نی ومروارید

پیدا کردن اشیایی که ساختارهندسی دارند

سوم

یک رزق وروزی

4و5

اشنایی با مفهوم الگو ومدل سازی

نمایشی ازمایشی

تصویر تم 1مهره لیوان چینه میوه وسایل دانش اموزان

پیدا کردن الگو ها در اطراف

چهارم

یک رزق وروزی

6

شمارش واستفاده از ابزار خط کش

نمایشی

تصویر تم 1مهره دکمه واشیا ملموس فلش کارت

شمارش سریع اشیا پیرامون

پنجم

یک رزق وروزی

7

شمارش به کمک انگشتان دست و الگو یابی

نمایشی

تصویر تم 1نمایش های مختلف با انگشتان

دست ورزی وشمارش اشیا

دوم

اول

دوم(امنیت)

8 و9

شمارش والگو یابی

داستان گویی مکاشفه گردش علمی

تصویر تم 2کیسه ریاضی مداد رنگی

پیدا کردن اشیا متناظر در اطراف

دوم

دوم(امنیت)

10

شمارش سریع

نمایش پرسش وپاسخ

تصویر تم 2کیسه ریاضی  فلش کارت

شمردن سریع اشیا

سوم

دوم(امنیت)

11

شمارش با دو دست ومفهوم چپ وراست

نمایش پرسش وپاسخ

تصویر تم 2کیسه ریاضی انگشتان دست

انجام تمرین مشابه در منزل

چهارم

دوم(امنیت)

12

اشنایی اولیه با مفهوم جمع

پرسش وپاسخ ازمایش

تصویر تم 2کیسه ریاضی

انجام تمرین مشابه در منزل

پنجم

دوم(امنیت)

13

یافتن تصویر در محیط شطرنجی

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 2کیسه ریاضی شکلهای شطرنجی مربع شگفت انگیز

انجام تمرین مشابه در منزل

سوم

اول

دوم(امنیت)

14

امادگی برای جمع ویافتن یکی قبل ویکی بعد

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 2کیسه ریاضی

انجام تمرین مشابه در منزل

دوم

سوم(قانون)

15و16

شمارش دوعددبعداز اعداد

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 3کیسه ریاضی

شمارش دوتا بعداز دسته های مختلف

سوم

سوم(قانون)

17

انتقال انگشتان وشمارش انها

نمایش پرسش وپاسخ

تصویر تم 3کیسه ریاضی انگشتان دست

تمرین انتقال انگشتان در منزل

چهارم

سوم(قانون)

18

شمارش اعداد با تاکید بردیدن اجزا

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 3کیسه ریاضی چوب کبریت

انجام تمرین با چوب کبریت در منزل

پنجم

سوم(قانون)

19

شمارش اعداد دوتابعد

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 3کیسه ریاضی

انجام تمرین مشابه در منزل

چهارم

اول

سوم(قانون)

20

شمارش اجزا در کل واشنایی با مفهوم طولی عدد

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 3کیسه ریاضی چینه

درست کردن اشکال هندسی با مقوا

دوم

سوم(قانون)

21

اموختن انتقال وترکیب

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 3کیسه ریاضی

انجام فعالیت با اسباب بازی واشیا مختلف

سوم

چهارم(میهمانی)

22و23

اشنایی با اشکال هندسی ومفاهیم گوشه ولبه

داستان گویی پرسش وپاسخ

تصویر تم 4کیسه ریاضی

پیدا کردن اشکال هندسی در محیط پیرامون

چهارم

چهارم(میهمانی)

24

سرشماری به کمک چوب خط

ازمایشی مکاشفه

تصویر تم 4کیسه ریاضی

سرشماری اشیا پیرامون به کمک چوب خط

پنجم

چهارم(میهمانی)

25

انتقال انگشتان برای تدریس جمع

نمایش پرسش وپاسخ

تصویر تم 4کیسه ریاضی وانگشتان دست

انجام تمرین مشابه در منزل

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 17:59  توسط زهرا خماریان  | 
برچسب ها
درباره من
نه سنگ بودم و نه ابر
نه ناقوس و نه چنگ
نواخته‌ی دست فرشته‌ای یا شیطانی
من از آغاز هیچ نبودم جز انسان
و نیز نمی‌خواهم دیگر چیزی باشم جز انسان!
دسته بندی موضوعی
لینکدونی
آرشیو
نویسندگان
دوستان
آمار و امکانات